Eesti Kirurgide Assotsiatsioon

Nõutavad dokumendid

1. Isiklik avaldus sertifitseerimiskomisjonile, näidates ära eelmise sertifitseerimise aja.
2. Esmakordselt Eest Vabariigis sertifitseertavatel diplomi ärakiri.
3. Tunnistus residentuuri lõpetamise kohta, kui see on esimene sertifitseerimine peale residentuuri lõpetamist.
4. CV
5. Viimase 5 aasta töö aruanne-analüüs, mis peaks kajastama teostatud operatsioone, assisteerimisi tabelina ja äratoodud nii operatsioonide kui ka assisteerimiste kogusumma. Lisaks ambulatoorne töö ja muud lisa tööd. Minimaalne töökoormus 5 aasta jooksul oleks 300 operatsiooni. Aruanne peab olema allkirjastatud vahetu juhi poolt digitaalselt.

6. Aruanne-analüüs peab sisaldama lühianalüüsi surma- ning tüsistunud juhtumitest
7. Tabel läbitud koolitustest-täiendustest, näidates ära teema, õppuse vormi, toimumise aeg, ja koht ning kestvus tundides, need lõpuks ka summeerides. Siin all tuua ära ka teaduslik-pedagoogiline tegevus – loengud, artiklid, teesid, ettekanded. Lisaks täiendusi kinnitavad koopiad. Soovitav täiendustundide arv aastas oleks 60 tundi.
8. Kviitung 20 euro tasumise kohta EKA arvele a/a 221011546471 Swedbank-is märksõnaga sertifitseerimine.

 

Tingimused
1. Alates 2019 aastast peavad töö aruanded olema esitatud digitaalselt
2. Tööaruannete saatmise tähtajad on jooksva aasta 1. märts (vastuse saab mais) ja 1. oktoober (vastuse saab novembris)
3. Töö aruanded saata elektrooniliselt, mis on allkirjastatud digitaalselt.
4. Aruanded saata dr. Andrei Uksov´ile meili teel andrei.uksov@kliinikum.ee, kes edastab tööaruanded vastava eriala esindajale komisjonis, kes omakorda valib kaks retsensenti.
5. Erialade esindajad komisjonis:

Üldkirurgid

Dr. Andrei Uksov
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, andrei.uksov@kliinikum.ee

Dr. Tiit Vaasna
SA TÜK, L.Puusepa 8, Tartu, 50406, tiit.vaasna@kliinikum.ee

Dr. Jüri Teras
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, jyri.teras@regionaalhaigla.e

Dr. Andre Trudnikov
AS ITK, Ravi 18, Tallinn, 11312, andre.trudnikov@itk.ee

Dr. Ants Viiklepp
AS LTKH, Paldiski mnt 68,Tallinn, 10617, ants.viiklep@keskhaigla.ee

Uroloogid

Dr. Jaanus Kahu
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, jaanus.kahu@kliinikum.ee

Torakaalkirurgid

Dr. Tõnu Vanakesa
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, tonu.vanakesa@regionaalhaigla.ee

Kardiovaskulaarkirurgid

Dr. Andres Pulges
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, andres.pulges@regionaalhaigla.ee

Lastekirurgid

Dr. Orm Porosaar
SA TLH, Tervise 28, Tallinn, 13419, orm.porosaar@lastehaigla.ee

Plastikakirurgid

Dr. Katrin Krüünvald
OÜ Ars Medica, Randvere tee 11, Viimsi, 74001, katrin@artiaclinic.ee