Eesti Kirurgide Assotsiatsioon
 • Alates 2002. on toimingus rida muutusi.
  1. Nimetame seda nüüd sertifitseerimiseks.
  2. Sertifitseerimist korraldab Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juurde moodustatud sertfitseerimiskomisjon
  3. Komisjoni istungid toimuvad kaks korda aastas – mais ja novembris, kus kinnitatakse möödunud perioodil sertiftseeritud kirurgid ning sertiftseeritutele väljastatakse otsus ning sertifikaat
  4. Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel.
  5. Täiendusi-koolitusi ei arvestata enam punktidena, vaid ajaga, mis selleks on kulunud.
  6. Soovitav enesetäienduseks kulunud aeg aastas on 60 tundi (5 aasta jooksul 300 tundi).
  7. Soovitav minimaalne kvalifikatsiooni säilimiseks vajalik töökoormus 5 aasta jooksul on 300 operatsiooni.
  8. (Re)sertifitseerimine toimub reeglina dokumentide alusel. Dokumendid retsenseeritakse kahe sama eriala kolleegi poolt, kelle määrab vastava eriala komisjoni liige.(Re)sertifitseeritav kutsutakse komisjoni ette vaid probleemide ilmnedes.
  9. Nõuete mittetäitmisel on komisjoni otsusega võimalik väljastada ainult osalise ajaga sertifikaat.
  10. Alates 2019 aastast peavad töö aruanded olema esitatud digitaalselt
  11. Tööaruannete saatmise tähtajad on jooksva aasta 1. märts (vastuse saab mais) ja 1. oktoober (vastuse saab novembris)
  12. Töö aruanded saata elektrooniliselt, mis on allkirjastatud digitaalselt.
  13. Aruanded saata dr. Andrei Uksov´ile meili teel andrei.uksov@kliinikum.ee, kes edastab tööaruanded vastava eriala esindajale komisjonis, kes omakorda valib kaks retsensenti
  14. Sertifitseerimise tasu on 40 eurot.
  15. Kiirmenetlus (vastus kümne tööpäeva jooksul) 300 eurot